ایباما

نیروی فنی جهت صدور

اطلاعات شرکت

بنیاد آموزش مجازی ایرانیان جهت ایفای نقش آموزشی خود در کشور مجوز های آموزشی بسیار زیادی تا کنون اخذ نموده است